Vstupujeme do čtvrté regulační periody

Postup stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled nejvýznamnějších regulačních parametrů a cen společnosti E.ON Distribuce včetně jejich vývoje v posledních sedmi letech.

Jedním z parametrů regulovaných cen jsou zpravidla hodnoty nákladů, které určuje podle stanovených pravidel Energetický regulační úřad. Určení těchto nákladů má zajistit, aby regulovaný subjekt byl schopen zabezpečit regulovanou činnost, na niž má udělenu licenci.  Energetický regulační úřad definuje metodiku regulace a její některé parametry pro tzv. regulační periodu, která dosud trvala standardně 5 let.

Čtvrtá regulační perioda, do níž letos vstupujeme, začíná rokem 2016, je však pouze tříletá a skončí v roce 2018. Během těchto tří let Energetický regulační úřad spolu s regulovanými subjekty dokončí nové ocenění společností a nastaví dlouhodobá regulační pravidla.

Jak se reguluje cena distribuce

V případě provozovatelů distribučních soustav jsou základem regulovaných cen tzv. povolené výnosy a náklady na ztráty elektřiny v distribuční soustavě.  Povolené výnosy – čili výnosy distributora, které dostane za distribuci elektřiny k zákazníkům, stanovuje pro každou distribuční společnost Energetický regulační úřad. Povolené výnosy každého distributora ve své hodnotě obsahují tři složky. Jsou to povolené náklady, odpisy majetku a přiměřený zisk, který je závislý na zůstatkové hodnotě provozovaného majetku a stanovené míře výnosnosti aktiv.

Hodnotu povolených nákladů pro jednotlivé roky IV. regulační periody odvozuje Energetický regulační úřad ze skutečných nákladů za vybrané období předchozí regulační periody (2010-2015). Tuto tzv. nákladovou základnu eskaluje statistickými hodnotami míry inflace a indexy růstu mezd pro jednotlivé roky IV. regulační periody.

Zároveň plošně ukládá regulovaným subjektům cíl snížit hodnotu nákladů za celou IV. periodu o 3,0 %, což představuje meziroční snížení nákladů o 1,01 %. Takto stanovená hodnota povolených nákladů v cenách za distribuční služby nemá přímou vazbu na skutečně čerpané náklady regulovaného subjektu ve stejném roce téže periody.

Motivace pro distributora

Z toho vyplývá, že názory, že si regulované subjekty mohou do cen započítat jakékoliv náklady, jsou zcela mylné. Naopak, metodika regulace obsahuje motivační prvek pro distributora. Překročí-li regulovaný subjekt ve skutečnosti hodnotu povolených nákladů, snižuje si tím zisk aktuálního roku. Pokud hodnotu povolených nákladů naopak nevyčerpá, zůstává mu k dispozici rozdíl v podobě vyššího oprávněného zisku.

Náklady na ztráty jsou závislé na povolené míře ztrát (%), kterou rovněž stanovuje Energetický regulační úřad, množství elektřiny přenášené distribuční soustavou a tržní ceně silové elektřiny.  Regulované ceny se určí z těchto základních hodnot, zvýšených o náklady placené provozovateli přenosové soustavy, zjednodušeně řečeno, jako jejich podíl k poskytované rezervované kapacitě (hodnotě jističů) a množství elektřiny přenášené distribuční soustavou.  Přesný postup stanovení regulovaných cen je popsán v průběžně aktualizované vyhlášce č. 194/2015 Sb. a cenovém rozhodnutí ERÚ č. 7/2015.

Tabulka č. 1: Základní parametry pro výpočet regulovaných cen E.ON Distribuce, a.s.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
Povolené výnosy   (upravené) 7 873 468,31 7 861 780,40 7 182 338,98 7 257 663,50 7 392 181,50 7 187 926,53 7 639 830,40
Povolené náklady 3 563 474,97 3 537 183,33 3 472 620,35 3 455 504,30 3 401 572,50 3 401 572,50 3 190 667,40
Náklady na ztráty 1 560 763,16 1 450 686,86 1 516 271,81 1 317 878,11 1 046 217,39 964 454,23 775 723,13
Vícenáklady na podporu výroby elektřiny OZE, KVET a DZ 1 617 794,08 14 106 534,73 17 011 014,18 * * * *
MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh
Povolený objem ztrát 924 075 925 773 906 861 829 741 846 441 837 069 750 172
Množství elektřiny odebrané konečnými zákazníky 12 206 852 12 490 949 12 311 800 11 927 198 12 118 995 12 004 320 12 245 549

* Od roku 2012 vyplácí podporu výrobcům Operátor trhu.

 

 Tabulka č. 2: Průměrné regulované ceny E.ON Distribuce, a.s. hrazené zákazníkem

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
[Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/MWh]
Cena OTE za činnost zúčtování vztažená k odběru zákazníků včetně poplatku na činnost ERÚ 4,75 4,75 6,75 7,56 7,72 6,94 *6,58
Cena za systémové služby 155,40 155,40 144,00 132,19 119,25 105,27 99,71
Cena pro PDS za zprostředkování plateb 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00
Cena na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny
z obnovitelných zdrojů a kogenerace
166,34 370,00 419,22 583,00 495,00 495,00 **495,00
Příspěvek na decentrální výrobu 3,43 7,24 0,95 2,96 3,48 4,07 0,00
Kumulativní jednosložková cena za službu sítě VVN 193,01 217,89 242,67 209,49 188,04 190,53 190,62
Kumulativní jednosložková cena za službu sítě VN 539,85 490,47 465,02 484,46 447,08 433,44 435,76
Kumulativní jednosložková cena za službu sítě NN 1 358,03 1 401,49 1 316,49 1 348,51 1 267,03 1 233,55 1 296,67

(VVN – velmi vysoké napětí, 110 kV,     VN – vysoké napětí, 22 kV,    NN – nízké napětí – 0,4 kV)

Pozn.: *Cena Operátora trhu (OTE), včetně poplatku za činnost ERÚ v Kč/měsíc je v elektroenergetice od roku 2016 nově vztažena na odběrné místo zákazníka.

**Od roku 2016 vstoupila v platnost novela energetického zákona č.131/2015 Sb., která mění i způsob výběru příspěvku na podporované zdroje. Cena příspěvku na POZE je stanovena jednotným postupem pro všechny zákazníky na rezervovaný příkon s limitní platbou 495 Kč/MWh.

 

Kumulativní jednosložková cena (cena pro distributora za distribuci elektřiny) je průměrná jednotková cena účtovaná zákazníkům na příslušné napěťové hladině a představuje příjem provozovatele distribuční soustavy a provozovatele přenosové soustavy. Ostatní položky regulovaných cen distributor inkasuje od svých zákazníků, následně je však odevzdává ostatním účastníkům trhu (výrobcům elektřiny, provozovateli přenosové soustavy či Operátorovi trhu).

Cena za použití sítí se stanoví jako kumulativní, tzn. že cena za použití sítí na dané napěťové hladině zahrnuje rovněž část nákladů na distribuci elektřiny na vyšších napěťových hladinách a výnosů a nákladů na distribuci se sousedními regionálnámi distributory.

(red)